علوم تجربی

علوم تجربی منطقه حمیل

بارم بندی درس علوم تجربی پایه سوم دوره راهنمایی،سال تحصیلی 90/91

باسمه تعالی

بارم بندی پیشنهادی درس علوم تجربی  پایه ی سوم دوره راهنمایی ،در نوبت اول ، دوم و شهریور ماه سال تحصیلی 91 /90

توجه: همکاران محترم توجه داشته باشند که این بارم بندی پیشنهادی بوده و تا حدی (بین 25/. تا 75/. ) قابل تغییر می باشد.


بارم بندی پیشنهادی درس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی در نوبت اول،دوم و شهریور سال تحصیلی 91/90

فهرست

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت شهریور

فصل 1- درون اتم

2 نمره

5/1 نمره

1 نمره

فصل 2-اتم هاوترکیب های شیمیای

2 نمره

1 نمره

فصل 3-سرگذشت زمین

2 نمره

5/1 نمره

1 نمره

فصل 4-زمین ساخت ورقه ای

5/1 نمره

1 نمره

فصل 5-فراتر از زمین

5/1 نمره

1 نمره

فصل 6- کار،انرژی و توان

4 نمره

5/2 نمره

2 نمره

فصل 7- فشار

2 نمره

1 نمره

فصل 8- بار الکتریکی

--------

25/1 نمره

1 نمره

فصل 9-جریان الکتریکی

--------

5/1 نمره

1 نمره

فصل 10-انسان و حرکت

--------

5/1 نمره

1 نمره

فصل 11-هماهنگی و ارتباط

--------

5/1 نمره

1 نمره

فصل 12-نوجوانی و بلوغ

--------

1 نمره

1 نمره

فصل 13-تولید مثل

 

5/1 نمره

1 نمره

فصل 14-آدمی و محیط زیست

--------

25/1 نمره

1 نمره

آزمون عملکردی

5 نمره

5 نمره

5 نمره

جمع

20

20

20


+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ساعت   توسط دبیران علوم تجربی منطقه حمیل  |